Το Έργο

Η Ιδέα του Έργου:

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

Η παγκόσμια αγορά logistics εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε ψηφιακές, έξυπνες και βιώσιμες λύσεις, ύψους άνω των 1000 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2025 (Transport Systems Catapult, 2016). Η ψηφιακή, έξυπνη και βιώσιμη εφοδιαστική (DISL) είναι σημαντική προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και να αντιμετωπιστούν τα αυξανόμενα προβλήματα εκπομπών και συμφόρησης στην Ευρώπη, να καταστούν οι διαδικασίες εντός των αλυσίδων εφοδιασμού πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες, να καταστεί δυνατή η σωστή ενσωμάτωση της σημερινής κοινωνίας στο πλαίσιο της επόμενης γενιάς της Βιομηχανίας 4.0.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) δεν διαθέτουν τα ακριβή μέσα για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης ανάγκης, καθώς τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται περισσότερο στη γενική εφοδιαστική και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας παρά σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με το DISL. Επιπλέον, ο Δείκτης Απόδοσης Logistics (LPI) κατατάσσει την Πολωνία (31η), τη Σλοβενία (39η) και την Ελλάδα (44η) μεταξύ 167 αξιολογηθέντων χωρών (https://lpi.worldbank.org/). Η μεγαλύτερη διαπιστωθείσα αδυναμία είναι η έλλειψη ολιστικής προσέγγισης στον τομέα της εφοδιαστικής, ιδίως όταν εξετάζεται η ενσωμάτωση ευφυών και βιώσιμων πτυχών στο SCM. Αδυναμία είναι επίσης η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτών των προσεγγίσεων στην πράξη. Ειδικότερα, είναι ανάγκη μεταφοράς σύγχρονων εννοιών στις επιχειρήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του SCM. Το τελευταίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ΑΕΙ στον τομέα του SCM.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:

Για το σκοπό αυτό, το NEXTLOG ανταποκρίνεται στην παραπάνω ανάγκη, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, διακρατικού πλαισίου που θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την παραγωγή περισσότερων προγραμμάτων σπουδών DISL με προσανατολισμό την αγορά, μειώνοντας τα εμπόδια στον τομέα αυτό. Το εταιρικό σχήματα του έργου αποτελείται από βασικούς ακαδημαϊκούς, ενώσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία, δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες από διαφοροποιημένους τομείς, οι οποίοι θα συνδημιουργήσουν το προβλεπόμενο πρόγραμμα σπουδών DISL και θα το εφαρμόσουν πιλοτικά μέσω ενός ανοικτού περιβάλλοντος καινοτομίας και συνδημιουργίας εικονικής μάθησης (VLE). Το αποτέλεσμα αυτό έχει άμεση σχέση με την τετραπλή έλικα συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας για καινοτομία και βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με το DISL, και μπορεί επίσης να στηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα αυτό, οδηγώντας σε καλύτερα προετοιμασμένους και έτοιμους πτυχιούχους για την αγορά εργασίας. Το NEXTLOG παρακολουθεί επίσης τα πρόσφατα σχέδια της ΕΕ για την προώθηση βελτιωμένων, αποδοτικών και καθαρών δραστηριοτήτων έως το 2050 και σχετίζεται με τους στόχους της ΕΕ2020 για την Ε&Α, την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή απόδοση, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή. Αυτό καθιστά το NEXTLOG άμεσα σχετικό με τους τρέχοντες στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών. Η ανάγκη διακρατικής πανευρωπαϊκής προσέγγισης για το θέμα αυτό είναι κρίσιμη προκειμένου να ξεπεραστούν τα πανευρωπαϊκά κενά δεξιοτήτων όπως επιβεβαιώνεται από: την έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά με τον χάρτη πορείας για τις ευφυείς μεταφορές (2016), Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη από την Επιτροπή της ΕΕ (2016), Έκθεση του WEF για τις δεξιότητες των αποφοίτων (2016), Έκθεση του CEDEFOP σχετικά με την προώθηση των περιβαλλοντικών και ψηφιακών δεξιοτήτων (2016), Έκθεση της Επιτροπής της ΕΕ για τη βιώσιμη οικονομία για το 2035 (2015), Έκθεση της πλατφόρμας EPALE της ΕΕ σχετικά με τις βιώσιμες επιχειρηματικές δεξιότητες (2017).

ΣΤΟΧΟΣ:

Το Έργο NEXTLOG στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, τεκμηριωμένου διακρατικού πλαισίου που θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ΑΕΙ για την παραγωγή περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών DISL προσανατολισμένων στην αγορά εργασίας, μειώνοντας τα εμπόδια στον τομέα αυτό μέσω της:
• Καθιέρωσης διακρατικής συνεργασίας (μέσω ανοιχτής καινοτομίας και συνδημιουργίας) σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν (σε μεγάλη κλίμακα) οι υφιστάμενες ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής, ευφυής και βιώσιμης εφοδιαστικής (DISL).
• Συνδημιουργίας προγραμμάτων σπουδών DISL (με πιστοποίηση ECTS).
• Ανάπτυξης ενός καινοτόμου εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE) βασισμένου σε τεκμήρια με ενσωματωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (υποστηρίζοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική μοντελοποίηση του (DISL).
• Διοργάνωσης τριών διακρατικών συνεδριάσεων κινητικότητας με ενδιαφερόμενους φορείς στο DISL σύμφωνα με το μοντέλο του τετραπλού έλικα.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ:

Το NEXTLOG ενισχύει την ικανότητα των φορέων παροχής και των ενδιαφερομένων μερών του μοντέλου της τετραπλής έλικας να προσφέρουν προγράμματα σπουδών DISL με μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά. Αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται με τη συνεργασία για την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά το DISL και μπορεί να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής στον τομέα αυτό, οδηγώντας σε πιο προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό για την αγορά (DISL). Επίσης, το NEXTLOG επιτρέπει τη διακρατική ανάπτυξη δεξιοτήτων DISL/ μαθησιακή κινητικότητα που οδηγεί στην ομοιογένεια του DISL στην ΕΕ. Συνολικά, το NEXTLOG υποστηρίζει: Μεταφορές της ΕΕ (2050), Οι στόχοι της ΕΕ2020 για την Ε & Α, την αλλαγή του κλίματος και την ενεργειακή απόδοση, Ε+ προτεραιότητες προσφέροντας διεθνοποιημένη δια βίου μάθηση, ποιοτική εκπαίδευση μέσω της βιομηχανικής δέσμευσης και προώθηση της δημιουργικής σκέψης μέσω του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών DISL με πιστοποίηση ECTS. Οι βασικές ποσοτικές μετρήσεις περιλαμβάνουν: 50 υπαλλήλους που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις κινητικότητας· 350 χρήστες του VLE, 350 εγγεγραμμένοι χρήστες στα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης DISL, 170 συμμετέχοντες στο πολλαπλασιαστικό ζυγό, 30 000 άτομα που προσεγγίστηκαν συνολικά μέσω της διάδοση του έργου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

IO1 – Ψηφιακή, έξυπνη και βιώσιμη εφοδιαστική (DISL) ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων μεγάλης κλίμακας και ανάπτυξη πινάκων δεξιοτήτων


IO2 – Ψηφιακό, έξυπνο και βιώσιμο πρόγραμμα σπουδών εφοδιαστικής (DISL) και ανάπτυξη μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης


IO3 – Ψηφιακή, έξυπνη και βιώσιμη εφοδιαστική (DISL) πλατφόρμα δημιουργίας ανοικτής πρόσβασης & περιβάλλον εικονικής μάθησης (VLE) με ενσωματωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων


IO4 – Ανοικτή καινοτομία συνδημιουργίας με την μεθοδολογία της τετραπλής έλικας για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών DISL


E1 – Αθήνα DISL Εκπαιδευτική Εκδήλωση Ανοιχτή Ημερίδα που αντιστοιχεί στη δεύτερη συνάντηση του έργου


E2 – Μάριμπορ DISL Εκπαιδευτική Εκδήλωση Ανοιχτή Ημερίδα που αντιστοιχεί στην τρίτη συνάντηση του έργου και την πρώτη συνεδρία κινητικότητας Γ1


E3 – Πόζναν/Λοτζ DISL Εκπαιδευτική Εκδήλωση Ανοιχτή Ημερίδα που αντιστοιχεί στην τέταρτη συνάντηση του έργου και τη δεύτερη συνεδρία κινητικότητας Γ3


E4 – Θεσσαλονίκη DISL Εκπαιδευτική Εκδήλωση Ανοιχτή Ημερίδα που αντιστοιχεί στην πέμπτη συνάντηση του έργου και την τρίτη συνεδρία κινητικότητας Γ2


E5 – Λοτζ Τελική DISL Εκπαιδευτική Εκδήλωση Ανοιχτή Ημερίδα που αντιστοιχεί στην έκτη συνάντηση του έργου (Τελευταία συνάντηση έργου και κλείσιμο της εκδήλωσης του έργου)


Γ1 – Σλοβενία βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας κοινού προσωπικού για τη συνδημιουργία του προγράμματος σπουδών DISL και την κατάρτιση


Γ2 – Πολωνία βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας κοινού προσωπικού για τη συνδημιουργία του προγράμματος σπουδών DISL και την κατάρτιση


Γ3 – Ελλάδα βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης/κινητικότητας κοινού προσωπικού για τη συνδημιουργία του προγράμματος σπουδών DISL και την κατάρτιση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

01/09/2019 – 31/08/2022