ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ)

Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ. – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 ως ένα «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μη κερδοσκοπική εταιρεία, με την πρωτοβουλία είκοσι ένα οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που χρηματοδότησαν το δίκτυο κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του.

Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» περιλαμβάνει έναν αριθμό από τοπικούς φορείς που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη και την βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Αποστολή: Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» εφαρμόζει το Μοντέλο της Τετραπλής Έλικας για τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διευκολύνει τη συνεργασία και έχει συμπληρωματική δράση με τις τοπικές αρχές, την κυβέρνηση, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

 

Όραμα: Το «Δ.Ε.Π.ΑΝ.»

  • φέρνει σε επαφή παράγοντες του κάθε τομέα με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να συνεργαστούν.
  • προωθεί την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση της ανάγκης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. 
  • συγκεντρώνει την Γνώση μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης και υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση των καλών πρακτικών και πολιτικών.
  • εργάζεται για να αναπτύξει τις γνώσεις και την εμπειρία σε θέματα προσβασιμότητας στον Ευρωπαϊκό τομέα της Ανάπτυξης.
  • παρέχει μια πλατφόρμα για εκείνους που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και μια αντιπροσωπευτική φωνή προς τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς των οποίων οι δράσεις έχουν άμεση επίδραση στον τομέα Αστικής Ανάπτυξης.
  • παρέχει Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων και κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους με στόχο τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών που προσφέρονται σε τοπικό επίπεδο.
  • εργάζεται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που παρέχουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
  • προσδιορίζει και αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Βασίλειος Ε. Κουτσιώρης

Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Π.ΑΝ.

Ο Βασίλειος Κουτσιώρης σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και συνέχισε τις σπουδές του στο City University of London απ’ όπου απέκτησε το μεταπτυχιακό του.
Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, που στόχο έχει την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά το πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και δράσεων τους.

Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης Σύμβουλος σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ έχει διατελέσει και Ειδικός Συνεργάτης στο Δήμο Λεβαδέων κατά την περίοδο 2011 – 2013.

Στο παρελθόν εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις τόσο σε Τεχνικές Εταιρείες όσο και Συμβουλευτικές. Έχει σημαντική εμπειρία στο να συνδυάζει όλα τα διαθέσιμα μέσα με σκοπό την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των εκάστοτε επιχειρήσεων.