INFORMACJE O PROJEKCIE

Project Concept:

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt nawiązuje do planów UE dotyczących promowania ulepszonych, wydajnych i czystych operacji do 2050 r. i wpisuje się również w cele strategii „Europa 2020” w zakresie: badań i rozwoju, zmian klimatu, efektywności energetycznej, przedsiębiorczości i spójności społecznej. Potrzeba międzynarodowego, ogólnoeuropejskiego podejścia do tej kwestii ma zasadnicze znaczenie dla Wspólnoty, co potwierdzają liczne raporty instytucji UE oraz stowarzyszeń interesariuszy.

Założenia CZIL – Cyfrowej, Zrównoważonej, Inteligentnej Logistyki (ang. DISL – Digital, Inteligent, Sustainable Logistics) mogą przyczynić się do: zwiększenia bezpieczeństwa oraz rozwiązania rosnących problemów dotyczących emisji i kongestii transportowej w Europie, zwiększenia efektywności procesów w łańcuchach dostaw czy też umożliwienia właściwej adaptacji współczesnego społeczeństwa do zmian wynikających z rozwoju Przemysłu 4.0.

Instytucje szkolnictwa wyższego nie dysponują odpowiednimi środkami, aby zaspokoić istniejące potrzeby rozwijającego się rynku, ponieważ obecne programy nauczania koncentrują się bardziej na ogólnej logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw niż na konkretnych zagadnieniach związanych z CZIL. Projekt NEXTLOG odpowiada na powyższą potrzebę, dążąc do opracowania innowacyjnych, międzynarodowych standardów, które poprawią wiedzę i umiejętności instytucji akademickich w celu stworzenia bardziej zorientowanych na rynek programów nauczania. Trwający 33 miesiące projekt wspiera ważne dla Unii Europejskiej założenie dotyczące rozwoju współpracy między nauką a biznesem oraz poprawy jakości i znaczenia szkolnictwa wyższego.

METODYKA BADAWCZA:

Komponent badawczy obejmuje przeprowadzenie badania ukierunkowanego na identyfikację i analizę potrzeb przedsiębiorców w obszarze CZIL, którego wyniki zostaną wykorzystane do opracowania matrycy kompetencji. Z jednej strony będzie ona pokazywać, jakie kompetencje są kluczowe w zakresie CZIL w opinii badanych przedsiębiorstw, z drugiej zaś będzie wskazywać w jakim stopniu te kompetencje są wdrożone i faktycznie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Poruszane w badaniu zagadnienia obejmują:

 1. Obszary wykorzystywania kompetencji z zakresu CZIL przez przedsiębiorstwa
 2. Czynniki wspierające oraz bariery hamujące wdrażanie działań na rzecz CZIL
 3. Identyfikacja kluczowych kompetencji w zakresie CZIL
 4. Znaczenie poszerzania wiedzy i rozwój umiejętności na CZIL

 

Charakterystyka próby badawczej: 150 przedsiębiorstw

Zasięg badania: Polska, Słowenia, Grecja

Metody badawcze: kwestionariusz elektroniczny / papierowy, analiza danych pierwotnych i wtórnych.

Komponent rozwojowy będzie wykorzystywał wyniki powyższych analiz i skupiał się na opracowaniu wirtualnego środowiska rozwoju kompetencji z zakresu CZIL (VLE – Virtual Learning Environment) oraz rozwoju systemu wspomagania decyzji środowiskowych (Supply Chain Environmental Analysis Tool – SCEnAT) celem jego integracji z platformą. Rezultaty przeprowadzonych prac rozwojowych będą umożliwiać:

 1. Gromadzenie wiedzy w postaci studiów przypadków, dobrych praktyk i materiałów szkoleniowych na temat działań w zakresie CZIL.
 2. Wymianę danych i wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi w zakresie realizacji procesów opartych o rozwiązania CZIL.

 

Integralnym elementem wspierającym rozwój i funkcjonowanie wirtualnego środowiska rozwoju kompetencji (VLE) będzie międzynarodowe partnerstwo w obszarze transferu wiedzy z zakresu CZIL dla rozwoju współpracy jednostek naukowych i przemysłu. W tym celu wykorzystana zostanie formuła otwartych innowacji (open innovation) oraz współtworzenia (co-creation), w rezultacie czego możliwe będzie rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. Jej efektem będzie bieżąca ewaluacja prac rozwojowych (pilotaż i testowanie VLE) oraz gromadzenie wiedzy i danych na temat rzeczywistych przypadków przedsiębiorstw stosujących VLE i SCEnAT (zarówno uczestniczących w projekcie, jak i zaangażowanych do niego przez uczestniczące w projekcie jednostki). Wyniki tych analiz pozwolą rozwijać zawartość VLE (np. studia przypadków i dobre praktyki), a także będą stanowiły informację zwrotną dla kierunków rozwoju VLE i zintegrowanego z nim narzędzia SCEnAT.

Projekt badawczo – rozwojowy NEXTLOG prezentuje unikatowe podejście do rozwiązywania trudnych kwestii związanych z kompetencjami nowej generacji wśród logistyków i menedżerów łańcucha dostaw. Rozwój wirtualnego środowiska rozwoju kompetencji (VLE) i integracja z nim narzędzia SCEnAT staje się szansą na większe dopasowanie i łatwiejszą adaptację dobrych praktyk w zakresie ograniczania szkodliwych emisji w łańcuchu dostaw w polskich i europejskich przedsiębiorstwach. Wykorzystanie narzędzia SCEnAT opracowanego w Wielkiej Brytanii jako elementu VLE jest o tyle istotne, że kraj ten znajduje się wśród europejskich liderów w pracach nad eliminacją szkodliwych substancji z przemysłu i działalności gospodarczej.

Wykorzystanie wyników projektu: studenci, absolwenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek naukowych, jednostek otoczenia biznesu, etc. będą mogli nieodpłatnie korzystać z wirtualnego środowiska rozwoju kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej (Virtual Learning Environment – VLE).

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu badawczo – rozwojowego NEXTLOG jest opracowanie innowacyjnych, opartych na badaniach międzynarodowych ram kształcenia, które znacznie poprawią kompetencje szkolnictwa wyższego i umożliwią opracowanie programów nauczania CZIL zorientowanych na rynek pracy, zmniejszając bariery w tym obszarze.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 1. Ustanowienie międzynarodowego partnerstwa w obszarze transferu wiedzy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, w celu zaspokajania potrzeb szkoleniowych w zakresie CZIL.
 2. Przeprowadzenie badań ankietowych ukierunkowanych na identyfikację i analizę potrzeb przedsiębiorców w obszarze CZIL.
 3. Współtworzenie programów nauczania CZIL na uczelniach wyższych (z akredytacją ECTS).
 4. Opracowanie matrycy kompetencji w zakresie CZIL.
 5. Opracowanie modelu pracy nad materiałami w zakresie CZIL uwzględniającego otwarte innowacje (open innovation) oraz współtworzenie (co-creation).
 6. Opracowanie innowacyjnego, wirtualnego środowiska uczenia się (VLE) z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (wspierającym ekonomiczne, środowiskowe i społeczne modelowanie CZIL).
 7. Organizację trzech międzynarodowych sesji szkoleniowych dotyczących CZIL, z interesariuszami poczwórnej helisy.

Projekt NEXTLOG zwiększa możliwości interesariuszy poczwórnej helisy w zakresie tworzenia zorientowanych rynkowo programów nauczania CZIL. Wiąże się to ze współpracą na rzecz innowacji i najlepszych praktyk w odniesieniu do CZIL i wspiera reformę polityki w tej dziedzinie, prowadząc do kształcenia lepiej przygotowanej kadry menedżerskiej. Ponadto NEXTLOG umożliwia międzynarodowy rozwój umiejętności CZIL oraz mobilność edukacyjną prowadząc do sformułowania jednolitego programu nauczania CZIL w UE.

WPŁYW PROJEKTU:

Oczekiwany wpływ projektu na zaangażowane instytucje akademickie, to m.in.:

 • poprawa współpracy między uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami działającymi na rynku CZIL,
 • dostosowanie programów nauczania do rynku pracy UE, poprzez współpracę członków poczwórnej helisy w ramach otwartych innowacji,
 • umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego poprzez współpracę ponadnarodową i prowadzenie kursów rozwojowych,
 • opracowanie nowatorskiego programu nauczania (z akredytacją ECTS) i prowadzenie kursów CZIL z wykorzystaniem mechanizmów opartych na najnowszych technologiach (VLE), które zostaną na stałe włączone w ramy kształcenia uczelni i podniosą poziom wiedzy przekazywanej studentom,
 • rozwój społeczności akademickiej prowadzony w oparciu o poczwórną helisę, prowadzący do budowania potencjału naukowego poprzez wysokiej jakości badania i publikacje.

 

Oczekiwany wpływ projektu na zaangażowanych interesariuszy obejmuje m.in.:

 • zwiększenie świadomości w zakresie CZIL i konkretnych zastosowań jej elementów w procesach biznesowych i łańcuchach dostaw,
 • redukcję negatywnego wpływu operacji logistycznych na środowisko poprzez wykorzystanie strategii CZIL,
 • szkolenia członków poczwórnej helisy z zakresu najnowocześniejszych praktyk CZIL,
 • dostęp do najaktualniejszej wiedzy i technologii z zakresu CZIL (poprzez VLE),
 • innowacje procesowe w zakresie ulepszonych technik i praktyk CZIL,
 • synergię z interesariuszami poczwórnej helisy z innych krajów UE (wspólna nauka i rozwój),
 • wzmocnienie zainteresowania i potencjału badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw poprzez współpracę z instytucjami naukowymi,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej i zapewnienie zgodności z polityką środowiskową poprzez CZIL,
 • upowszechnienie ekoinnowacji pośród przedsiębiorstw i społeczeństwa w ramach poczwórnej współtworzenia helisy.

Wpływ na wszystkie inne grupy docelowe polega na umożliwieniu otwartego dostępu do całej wiedzy, know-how i materiałów, opracowanych w ramach projektu NEXTLOG. W efekcie wykorzystania VLE, wszystkie grupy docelowe mogą w perspektywie długoterminowej współtworzyć treści i współdziałać w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu CZIL.

Głównymi efektami komponentów badawczego i rozwojowego będą:

 • wyniki przeprowadzonego badania w postaci danych ilościowych zgromadzonych w narzędziu do realizacji elektronicznych badań ankietowych oraz plików danych umożliwiających dalsze analizy (np. w programie SPSS),
 • matryca kompetencji CZIL,
 • materiały szkoleniowe w zakresie cyfrowej, zrównoważonej, inteligentnej logistyki
 • wirtualne środowisko rozwoju kompetencji z zakresu CZIL (VLE) w postaci platformy internetowej,
 • międzynarodowe partnerstwo w obszarze transferu wiedzy dla rozwoju współpracy jednostek naukowych i przemysłu,
 • artykuły naukowe prezentowane podczas konferencji krajowych i zagranicznych oraz publikowane w czasopismach naukowych.

ZADANIA DO REALIZACJI:

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu można podzielić na zadania merytoryczne (badawczo – rozwojowe) oraz zadania administracyjno – zarządcze.

Do zadań badawczo – rozwojowych należy zaliczyć następujące pozycje z harmonogramu projektu:

Zadanie 2 – Analiza i rozwój matrycy kompetencji w zakresie CZIL (IO1 – Digital, Intelligent and Sustainable Logistics (DISL) Large-Scale Skill-Gap Analysis and Skill Matrix Development).

Zadanie 3 – Opracowanie programu nauczania i materiałów szkoleniowych w zakresie CZIL (IO2 – Digital, Intelligent and Sustainable Logistics (DISL) curriculum and e-learning courses development).

Zadanie 4 – Opracowanie wirtualnego środowiska rozwoju kompetencji CZIL z wbudowanym systemem wspomagania decyzji (IO3 – Digital, intelligent and sustainable logistics (DISL) open access co-creation platform & virtual learning environment (VLE) with a built in decision support system).

Zadanie 5 – Rozwój środowiska współpracy w ramach poczwónej helisy w celu rozwoju i wdrożenia programu nauczania w zakresie CZIL (IO4 – Open innovation quadruple helix co-creation methodology for DISL curriculum development and piloting).

Z kolei do zadań administracyjno – zarządczych należy zaliczyć następujące pozycje z harmonogramu projektu:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem (Project Management).

Zadanie 6 – Zapewnienie jakości działań dla skutecznego osiągnięcia założonych celów (Quality Assurance Methodology and Evaluation for an Effective Output Development and Open Innovation and Co-creation Framework).

Zadanie 7- Upowszechnienie działań w ramach projektu (Project Image and Dissemination Material).