PROJEKT

Koncept projekta:

KONTEKST:

Svetovni logistični trg hitro napreduje v smeri digitalnih, inteligentnih in trajnostnih rešitev, ki bodo do leta 2025 znašale več kot 1000 milijard EUR (Transport Systems Catapult, 2016). Digitalna, inteligentna in trajnostna logistika (DISL) je pomembna za povečanje varnosti in reševanje vse večjih težav z emisijami in transportom v Evropi; za učinkovitejše in bolj trajnostne procese v dobavnih verigah; za omogočanje ustreznega vključevanja sodobne družbe v okviru naslednje generacije industrije 4.0.

PROBLEM:

Visokošolske ustanove nimajo ustreznih sredstev za reševanje obstoječih potreb, saj se trenutni kurikulum in učni načrti bolj osredotočajo na splošno logistiko in upravljanje oskrbovalnih verig in manj na specifična področja, ki so povezana z DISL. Velja izpostaviti podatek indeksa logistične uspešnosti (LPI), ki med 167 ocenjevanimi državami (https://lpi.worldbank.org/), Poljsko uvršča na 31. mesto, Slovenijo na 39. mesto in Grčijo na 44. mesto. Največja ugotovljena pomanjkljivost je pomanjkanje celostnega pristopa na področju logistike, zlasti pri upoštevanju vključevanja inteligentnih in trajnostnih vidikov v obvladovanje oskrbovalnih verig. Pomanjkljivost je tudi učinkovitost izvajanja teh pristopov v praksi. Zlasti je treba sodobne koncepte prenesti v poslovanje, da bi se učinkovitost obvladovanja oskrbovalnih verig še povečala. Slednje še posebej poudarja vlogo visokošolskih zavodov na obravnavanem področju.

MEDNARODNA REŠITEV & METODA:

Projekt NEXTLOG je zasnovan z namenom odziva na zgoraj opredeljen problem in potrebo, s ciljem razviti inovativen mednarodni okvir, ki bo izboljšal znanje in veščine akademskih ustanov za pripravo bolj tržno naravnanih izobraževalnih vsebin s področja DISL in s tem zmanjšal ovire na tem področju. Projektni konzorcij sestavljajo ključne visokošolske ustanove, z industrijo povezana združenja, javne organizacije in podjetja iz različnih sektorjev, ki bodo soustvarjali predvideni kurikulum in izobraževalne vsebine s področja DISL in ga pilotno izvajali preko odprtega inovacijskega in soustvarjalnega virtualnega učnega okolja (VLE). Ta rezultat se neposredno nanaša na t.i. »quadruple helix-academia« sodelovanje, katerega namen je spodbujanje inovativnosti in prenos najboljših praks s področja DISL. Rezultati projekta lahko podprejo tudi reformo politike na tem področju, kar bo vodilo k bolj usposobljenim diplomantom, ki bodo pripravljeni na trg dela. NEXTLOG sledi tudi nedavnim načrtom EU za spodbujanje izboljšanih, učinkovitih in čistih dejavnosti do leta 2050 ter je pomemben tudi za cilje strategije EU 2020 za raziskave in razvoj, podnebne spremembe, energetsko učinkovitost, podjetništvo in socialno kohezijo. Zato je NEXTLOG neposredno povezan s trenutnimi cilji sodelujočih organizacij. Potreba po mednarodnem vseevropskem pristopu na tem področju je ključna za odpravo pomanjkanja znanj in veščin na ravni EU, kar potrjujejo tudi: Poročilo Komisije EU o časovnem načrtu za inteligentni promet (2016); Komisija EU o novi agendi znanj in spretnosti za Evropo (2016); Poročilo WEF o veščinah diplomantov (2016); Poročilo CEDEFOP o spodbujanju okoljskih in digitalnih veščin (2016); Poročilo JRC Komisije EU o trajnostnem gospodarstvu 2035 (2015); Poročilo platforme EU EPALE o trajnostnih poslovnih veščinah (2017).

CILJ

NEXTLOG se odziva na to potrebo s ciljem razviti inovativen, z dokazi podprt mednarodni okvir, ki bo občutno izboljšal znanje in spretnosti visokošolskih zavodov za pripravo v trg dela bolj usmerjenih izobraževalnih vsebin s področja DISL in zmanjšal ovire na tem področju z:
• vzpostavitvijo mednarodnega sodelovanja (z odprtimi inovacijami in soustvarjanjem) po vsej EU, da bi (v velikem obsegu) obravnavali obstoječe potrebe po usposabljanju na področju DISL
• soustvarjanjem kurikuluma s področja DISL (z akreditacijo ECTS)
• razvoj inovativnega, na dokazih temelječega virtualnega učnega okolja (VLE) z vgrajenim sistemom za podporo odločanju (podpora gospodarskemu, okoljskemu in družbenemu modeliranju področja DISL)
• organizacija treh mednarodnih srečanj za mobilnost z zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo pri projektu DISL (quadruple helix)

UČINKI:

NEXTLOG izboljšuje sposobnost ponudnikov in zainteresiranih strani (quadruple helix) za pripravo bolj tržno usmerjenih izobraževalnih vsebin s področja DISL. Ta rezultat je pomemben za sodelovanje pri inovacijah in najboljših praksah na področju DISL ter lahko podpre reformo politike na tem področju, kar vodi k bolj pripravljeni delovni sili za trg DISL. NEXTLOG omogoča tudi mednarodno mobilnost za razvoj veščin s področja DISL, kar vodi k homogenosti DISL v EU. Na splošno NEXTLOG podpira: EU Transport (2050); cilje EU 2020 za raziskave in razvoj, podnebne spremembe in energetsko učinkovitost, prednostne naloge E+ z zagotavljanjem internacionaliziranega vseživljenjskega učenja, kakovostnega izobraževanja s sodelovanjem industrije in spodbujanjem ustvarjalnega razmišljanja preko predlaganega DISL kurikuluma z akreditacijo ECTS. Ključne kvantitativne karakteristike projekta so: 50 zaposlenih, vključenih v dogodke mobilnosti; 350 uporabnikov VLE, 350 registriranih uporabnikov na e-usposabljanjih s področja DISL, 170 udeležencev na večjih dogodkih, skupno 30 000 ljudi, ki so o projektu seznanjeni preko diseminacije in promocije rezultatov projekta.

Rezultati projekta

IO1 – Digitalna, inteligentna in trajnostna logistika (DISL) – obsežna analiza vrzeli v znanju in razvoju matrike znanj
IO2 – Razvoj kurikuluma (izobraževalnih vsebin) in e-usposabljanja za digitalno, inteligentno in trajnostno logistiko (DISL)
IO3 – Platforma za soustvarjanje digitalne, inteligentne in trajnostne logistike (DISL) z odprtim dostopom in virtualno učno okolje (VLE) z vgrajenim sistemom za podporo odločanju
IO4 – Metodologija quadruple helix za odprto inoviranje in soustvarjanje DISL kurikuluma in njegovo pilotno preskušanje
E1 – Dan odprtih vrat Aten za usposabljanje DISL, ki ustreza drugemu projektnemu sestanku
E2 – Dan odprtih vrat Maribora za usposabljanje DISL, ki ustreza tretjemu projektnemu sestanku in prvemu srečanju za mobilnost C1
E3 – Dogodek ob dnevu odprtih vrat Poznana/Lodza za usposabljanje DISL, ki ustreza četrtemu projektnemu sestanku in drugi mobilnosti C3
E4 – Dan odprtih vrat Soluna za usposabljanje DISL, ki ustreza petemu projektnemu sestanku in tretjemu sestanku za mobilnost C2
E5 – Zaključni dogodek dneva odprtih vrat mesta Łódź za usposabljanje DISL, ki ustreza šestemu projektnemu sestanku (zadnji projektni sestanek in zaključek projekta)
C1 – Slovenija; kratkoročno skupno usposabljanje osebja (mobilnost) za soustvarjanje DISL kurikuluma in medsebojno usposabljanje
C2 – Poljska; kratkoročno skupno usposabljanje osebja (mobilnost) za soustvarjanje DISL kurikuluma in medsebojno usposabljanje
C3 – Grčija; kratkoročno skupno usposabljanje osebja (mobilnost) dogodek za soustvarjanje DISL kurikuluma in medsebojno usposabljanje