Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. Na sedemnajstih fakultetah Univerze v Mariboru, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe, študira približno 14 000 študentov. Fakulteta za organizacijske vede (FOV) – ustanovna članica, se že 60 let ukvarja z raziskovanjem in izobraževanjem o organizaciji in managementu. S sodelovanjem s partnerskimi univerzami, podjetji, javnim sektorjem in organizacijami v regiji in širše, si prizadevamo biti trajnostna in družbeno odgovorna fakulteta. Raziskovalno področje FOV zajema kompleksne dinamične sisteme upravljanja, ki zajemajo vidike s področja kadrov, informacijskih sistemov, poslovnih procesov in splošnega managementa. Raziskave so organizirane prek Inštituta za organizacijo in management, ki ga sestavlja tudi več laboratorijev. Vsi so vključeni v raziskovalne projekte, izdelavo prototipov, svetovanje, izobraževanje in usposabljanje na nacionalni in mednarodni ravni. Univerza v Mariboru je sodelovala v številnih projektih EU (FP V, FP VI, FP VII, H2020, Erasmus+ itd.), regionalnih in nacionalnih projektih.

Dr. Damjan Maletič

Damjan Maletič je docent na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru (FOV). Je tudi prodekan za raziskovalno dejavnost na FOV, član Slovenskega društva za vzdrževanje (DVS), član delovne skupine za obvladovanje premoženja pri DVS, član Evropskega odbora za obvladovanje premoženja (EAMC EFNMS), član tehničnega odbora SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST). Pred kratkim je postal član Mednarodnega združenja za upravljanje inženirskih sredstev – ISEAM. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem obvladovanja premoženja, managementom vzdrževanja in managementom kakovosti. Trenutno je eno od glavnih področij njegovih raziskav osredotočeno na preučevanje odnosa med praksami obvladovanja premoženja in uspešnostjo organizacije (v smislu trajnosti in operativne uspešnosti).

Dr. Matjaž Maletič

Matjaž Maletič je docent na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno usmeritev lahko na splošno uvrstimo na naslednja področja: management kakovosti, obvladovanje premoženja in trajnostni razvoj organizacije. Poleg splošnih raziskovalnih usmeritev, namerava ta raziskovalna področja povezati s paradigmami inovativnosti in poslovne uspešnosti organizacije. Doktoriral je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede, na področju managementa kakovosti. Sodeloval je v več raziskovalnih projektih in je član različnih strokovnih združenj, med drugim tehničnega odbora Slovenskega inštituta za standardizacijo.